Mark

Översikt

Finnharsfjärdesn samfällighetsförening (FSF) förvaltar Marksamfälligheten Hari S:2 som består av mark inom Finnharsfjärdens fritidshusområde. Marken omfattar ca 28 ha och har grovt indelats i 7 st delområden A-G.

Skötsel

Inom Hari S:2 så har fastighetsägare rätt att fälla träd som står upp till 25 m från tomtgräns. Observera att alla tomter inte gränsar mot S:2 och då gäller naturligtvis inte detta. Slyröjning är tillåtet och önskvärt nära tomter och på ytor som definierats som ”parkområde”. Med sly avses trädstammar under 9 cm i diameter. Mer om detta nedan under områdesbeskrivningar. Områden som definieras som ”produktiv skog” sköts enbart av föreningen. Vid tveksamheter om någon åtgärd är tillåten kontakta någon i vägföreningens styrelse för bedömning.

För att områden med parkkaraktär ska bibehållas krävs regelbunden skötsel. Huvudsakligen ska röjning ske regelbundet. Det är inte nödvändigt att städa undan efter röjningen om det inta handlar om större mängder som avverkats och det ser skräpigt ut.

Här följer några riktlinjer för skötsel av parkområden:

  • Slyröjning. Röjningen får störst effekt om den genomförs kring midsommar då växtligheten varit som intensivast. På så sätt avtar tillväxten. Röjningen kan naturligtvis också göras under annan tid på året.

  • Frösådda plantor av tall och gran tas bort i samband med röjningen.

  • Enbuskar ska inte avverkas.

  • Antalet fullstora träd bör vara 50-100 st per ha, dvs 10-15 m mellan stammarna. Större trädtäthet minskar slytillväxten.

  • Viktigt att stora lövträd hålls fri från undervegetation för att trivas.

  • Om antalet fullstora träd är för stort prioriteras lövträd, dvs björk, asp, sälg före tall. Gran bör avverkas då dess grenverk kraftigt skymmer utsikten.

  • Om stamantalet är för lågt friställs lämpliga plantor att växa upp till nya träd. Prioritetsordning är asp, björk, sälg, rönn, tall. Minsta avstånd till närmsta träd är 10 m.

Strandnära anläggningar på Hari s:2

Styrelsen har kartlagt strandnära anläggningar på den gemensamma marken s:2. Det gäller grillplatser, bryggor och i något fall badstrand. För medlemmarna är dessa anläggningar välkomna och uppskattade.

Bryggor och grillplatser, enligt kartan Anläggningar på s:2, har anlagts av dem som har stugor i närområdet. Medlemmarnas användning av anläggning sker under personligt ansvar. Föreningen ansvarar inte för underhåll eller övervakning av skicket och inte heller för ev. prövning av strandskyddsbestämmelser.


Promenadstigar inom s:2

Stigarna är markerade med röda band. Kartbilden är inte exakt (ingen stig går i vattnet!). Hör gärna av er till finnharsf@gmail.com om markeringar saknas eller något annat behöver åtgärdas.


I norra området (karta 1) kan man börja vandringen nära slutet av Harivägen (mellan nr 53 och 59), fortsätta tvärsöver Brovägen och fortsätta genom kuperad mark via Finnstigen och ut till Bjurstigen vid Vattenverket. Eller andra hållet.


Emellan norra och södra området kan man ta sig på stig från Harivägen 40 över strandängen och till Uddvägen.


I södra delen (karta 2) börjar stigen vid slutet av Österstig (söder om båthamnen) och går längs stranden söderut. Man passerar några bryggor och badplatser längs vägen och kommer ut på vändplatsen längst söderut på Havsbandsvägen. Eller andra hållet.Karta 1: Norra delen


Karta 2: Södra delen