Välkommen till Finnharsfjärdens fritidsområde!

Allmänt

Fritidsområdet är beläget kring Finnhars- och Harifjärdarna och är ett av Gästriklands största fritidsområden, med 273 ingående fastigheter.

Områdets utbredning framgår av kartan nedan

Finnharsfjärdens samfällighetsförening

Finnharsfjärdens samfällighetsförening (FSF) förvaltar 4 stycken gemensamhetsanläggningar inom området:

  • Vägsamfälligheten (Hari ga:1) ansvarar för vägarna inom området. Mera information under fliken "Vägar" i menyn.

  • Vattensamfälligheten (Hari ga:5) ansvarar för en gemensamhetsanläggning för vatten distribution inom området. Den består av egna vattenkällor, ett vattenreningsverk samt ett distributionsnät ut till användarnas tomtgräns. Mera information under fliken "Vatten" i menyn.

  • Marksamfälligheten (Hari s:2) ansvarar för en stor del av grönområdena inom området. Mera information under fliken "Grönområden" i menyn.

  • Badsamfälligheten (Hari ga:4) ansvarar för en badplats längst in i Finnharsfjärden. Mera information under fliken "Badet" i menyn.

Inom området finns också en del andra gemensamhetsanläggningar/föreningar. För mera information see "Övriga föreningar" i menyn.

Styrelsens sammansättning och arbetsfördelning

Historik

Fritidsboende på markområdena vid Finnhars- och Harifjärdarna blev vanligare från slutet av 1950-talet. I början av 60-talet (1963) lät Gävle kommun upprätta förslag till byggnadsplan för området (= Finnharsfjärdens Fritidsområde).Vid denna tidpunkt ingick inte fastigheterna i Utterviken och fastigheten Hari 2:1(ön Finnharen och närliggande del på fastlandet). En gemensamhetsanläggning (Hari ga:1)med ansvar för vägskötsel och tillsyn av allmän plats bildades, vilken vann laga kraft 19 september 1968. Samtidigt etablerades Finnhars-fjärdens Vägförening (FVF)som förvaltare. Fastigheterna i Utterviken och boende på Hari 2:1 betalade slitageavgift för vägutnyttjandet till FVF.

Inledningsvis bildades fritidsfastigheterna genom avstyckningar från större skogsfastigheter vilka i huvudsak ägdes av boende i Axmarby med omnejd. I mitten av 70-talet exploaterades en betydande del av området av ett fastighetsbolag, Stockholms Läns Egnahems AB, som avstyckade ca 100 fastigheter och lät komplettera befintligt vägnät. De anlade även en vattenanläggning för sommarvatten, vilken tillsammans med tillhörande grönområden skänktes till de aktuella fastighetsägarna.

En ekonomisk förening, Hari Tomtägares Ekonomiska Förening bildades 1980 för hantering av gåvan. Föreningen upplöstes i samband med FVF:s omförrättning 2010 och bildandet av FVS samma år, varvid vattenkällan överfördes till Hari ga:5 och grönområdena blev den nya marksamfälligheten Hari s:2.

Smärre justeringar av den ursprungliga byggnadsplanen har skett vid några tillfällen sedan 1963. Den viktigast förändringen gjordes år 2002 då planen upphävdes inom kvartersmark för bostadsändamål (betyder att tidigare begränsning av total byggnadsyta på max 100 kvm/tomt upphävdes), medan planen fortsätter att gälla för vägar, parkmark, hamnar och vattenområden.

Områdets yttre gränser utökades 2005 då 14 nya fastigheter tillkom efter avstyckning från skogsfastigheterna Axmar 3:57 och 5:15 i området Klockarmuren.

Vid omförrättningen av Hari ga:1 2010 fick området sin nuvarande omfattning och tidigare slitagebetalare på Finnharen och Utterviken blev medlemmar i FVF.


Vid årstämman 2020 beslöts det att föreningarna Finnharsfjärdens Vägförening (FVF) och Finnharsfjärdens vattensamfällighet (FSF) skulle slås ihop i en gemensam förening. Fusionen blev klar i i november 2020 och den sammanslagna föreningen benämns efter det Finnharsfjärdens samfällighetsförening (FSF).