Välkommen till Finnharsfjärdens fritidsområde!

Allmänt

Fritidsområdet är beläget kring Finnhars- och Harifjärdarna och är ett av Gästriklands största fritidsområden, med 273 ingående fastigheter.

Av dessa utnyttjas 243 för fritidsboende, 17 för permanentboende och 13 är obebyggda (2019). Husen på ön Finnharen, 16 st, samt 3 hus på fastlandet närmast ön, ligger alla på fastigheten Hari 2:1 och därmed på ofri grund. Fastigheten ägs sedan år 1938 av Norrsundets Motorbåtsklubb.

Områdets utbredning framgår av kartan nedan

Inom området finns 6 gemensamhetsanläggningar. I två av dessa deltar samtliga 273 fastigheter: Hari ga:1, vägar och Hari ga:4, bad, båda förvaltas av Finnharsfjärdens vägförening (FVF) . Samtliga vägar hålls öppna även vintertid. Badet ligger öster om vägkorsningen Finnharsvägen/Bjurstigen i inre viken av Finnharsfjärden.

FVF förvaltar även en marksamfällighet, Hari s:2, vilken omfattar en betydande del av grönområdena (ca 30 ha) i områdets södra delar. I anläggningen ingår 211 av FVF-medlemmarna. Resterande delar av områdets grönområden och skogsmarker består av fastigheter med externa ägare samt en marksamfällighet som förvaltas av Axmar Bys Samfällighetsförening.

FVF bildades 1968, men fick sin nuvarande omfattning och nya stadgar vid en omförrättning år 2010.

Inom området finns ytterligare 3 gemensamhetsanläggningar som förvaltas enligt följande:

- Finnharsfjärdens vattensamfällighetsförening (FVS) , en åretrunt-anläggning för vattenförsörjning, Hari ga:5, bildad år 2010 och omfattar idag 179 fastigheter.

- Karlsbäcksbryggans samfällighetsförening, Hari ga:3, bildad år 1998 och nu med 32 deltagande fastigheter och lika många båtplatser vid brygga i anslutning till badplatsen

- Karlsbäcks samfällighetsförening, Axmar ga:22,bildad år 2005 omfattande 14 fastigheter (samtliga med vägadress Klockarmuren). Efter en omförrättning år 2013 består anläggningen av ett anslutande grönområde och en bevattningsanläggning

Historik

Fritidsboende på markområdena vid Finnhars- och Harifjärdarna blev vanligare från slutet av 1950-talet. I början av 60-talet (1963) lät Gävle kommun upprätta förslag till byggnadsplan för området (= Finnharsfjärdens Fritidsområde).Vid denna tidpunkt ingick inte fastigheterna i Utterviken och fastigheten Hari 2:1(ön Finnharen och närliggande del på fastlandet). En gemensamhetsanläggning (Hari ga:1)med ansvar för vägskötsel och tillsyn av allmän plats bildades, vilken vann laga kraft 19 september 1968. Samtidigt etablerades Finnhars-fjärdens Vägförening (FVF)som förvaltare. Fastigheterna i Utterviken och boende på Hari 2:1 betalade slitageavgift för vägutnyttjandet till FVF.

Inledningsvis bildades fritidsfastigheterna genom avstyckningar från större skogsfastigheter vilka i huvudsak ägdes av boende i Axmarby med omnejd. I mitten av 70-talet exploaterades en betydande del av området av ett fastighetsbolag, Stockholms Läns Egnahems AB, som avstyckade ca 100 fastigheter och lät komplettera befintligt vägnät. De anlade även en vattenanläggning för sommarvatten, vilken tillsammans med tillhörande grönområden skänktes till de aktuella fastighetsägarna.

En ekonomisk förening, Hari Tomtägares Ekonomiska Förening bildades 1980 för hantering av gåvan. Föreningen upplöstes i samband med FVF:s omförrättning 2010 och bildandet av FVS samma år, varvid vattenkällan överfördes till Hari ga:5 och grönområdena blev den nya marksamfälligheten Hari s:2.

Smärre justeringar av den ursprungliga byggnadsplanen har skett vid några tillfällen sedan 1963. Den viktigast förändringen gjordes år 2002 då planen upphävdes inom kvartersmark för bostadsändamål (betyder att tidigare begränsning av total byggnadsyta på max 100 kvm/tomt upphävdes), medan planen fortsätter att gälla för vägar, parkmark, hamnar och vattenområden.

Områdets yttre gränser utökades 2005 då 14 nya fastigheter tillkom efter avstyckning från skogsfastigheterna Axmar 3:57 och 5:15 i området Klockarmuren.

Vid omförrättningen av Hari ga:1 2010 fick området sin nuvarande omfattning och tidigare slitagebetalare på Finnharen och Utterviken blev medlemmar i FVF.