Finnharsfjärdens Vattensamfällighetsförening



Föreningen, som bildades 2010, förvaltar gemensamhetsanläggningen Hari ga:5 vars ändamål är att förse de deltagande fastigheterna med åretruntvatten.
Anläggningen omfattar ett ca 7 km långt stamnät, avstängningsventiler i fastighetsgräns samt ett modernt vattenverk. 
Antalet deltagande fastigheter är 179 st.

Distributionsnät

Föreningens distributionsnät täcker stugområdet i Hari/Finnharsfjärden från Utterviksvägen i norr till  slutet på Havsbandsvägen i söder.  Översiktskartorna nedan visar vilka vägar  i området som omfattas.
På översikten kan du se vilka detaljerade kartor som täcker området.  På dessa  framgår vilka fastigheter som är anslutna till nätet.
De detaljerade kartorna finns under Ledningsnät i dokumentarkivet

Felrapportering

Om du upplever problem med vattnet, vare sig det är tomt i kranen, läckage eller kvalitets problem, vänligen kontakta våra tillsyningsmän:

Anders Sjöberg, Brovägen 1,  070- 372 70 44
Anders Hällberg, Finnharsvägen 18, 070-688 44 54

Notera att föreningens ansvar slutar vid den avstängningsventil som finns för varje fastighet (sitter oftast på tomten men nära vägen).  Således är fastighetsägarens ansvar att åtgärda ev. störningar i vattenförsörjningen från ventil in till fastighet.  
Notera att föreningen debiterar fastighetsägaren en avgift på 3000 kronor om föreningens tillsynsmän  vid felsökning finner att orsaken till att en störning i vattenförsörjningen är ett läckage inom fastighetsägarens ansvarsområde.

Trivselregler

För att i görligaste mån undvika problem med läckage eller att vattnet tar slut har föreningen tagit fram ett antal förhållningsregler som vi valt att kalla trivselregler.  En medlem i FSV förväntas att följa dessa regler. Detta innebär att en medlem:

  • Ansvarar för att installationen från FVS-ventilen in till den egna fastigheten är fackmannamässigt utförd

  • Installationen får ej möjliggöra att vatten från annan källa kan komma in i föreningens ledningssystem

  • Under högsäsong 1 juni- 15 augusti används vattnet enbart till hushållsbehov, dvs  vi tvättar inga bilar, vattnar ej gräsmattor/planteringar, fyller inga pooler/utomhusbad, tvättar inga fasader etc.

  • Iakttar i övrigt allmän sparsamhet med föreningens vatten, speciellt under högsäsong

  • Iakttagelser av läckage på egen eller andras medlemsfastighet informeras snarast till våra tillsyningsmän.

  • När fastigheten inte utnyttjas stänger vi ventilen i tomtgräns, oavsett årstid.


Mera information

Årsmöteshandlingar och ytterligare allmän  information om föreningen  finns i ett dokumentarkiv som är tillgänglig via följande länk:



Kontakt

Föreningens styrelse består av:

Kenneth Kullinger, Harivägen 45, Tel 070-5340700, ordförande
Anna Roland , Uddvägen 11, Tel 070-2146897, sekreterare
Rolf Fermander, Brovägen 6, Tel 070-591 77 78, vice ordförande
Ronny Rosén, Utterviksvägen 52, Tel 070-511 07 14, ledamot
Pål Dammvik, Harivägen 9, Tel 070-300 3257, ledamot
Håkan Sjögren, Söderstig 1, Tel 073- 333 90 70, suppleant
Anders Sjöberg, Brovägen 1, Tel 070-3727044

Styrelsen kontaktas via vår e-postadress: finnharsfjardens.vatten@gmail.com


Comments