Finnharsfjärdens vägförening

Finnharsfjärdens vägförening (FVF), som är en samfällighet, ansvarar ansvarar för tillsyn och skötsel av vägnätet i området (Hari ga:1) och områdets badplats (Hari ga:4). Dessutom ansvarar FVF för skötseln av en betydande del av områdets grönytor genom marksamfälligheten Hari s:2

Kontakt
Föreningens styrelse består av:
 Namn Adress i Finnharsfjärden Telefonnummer
 Kenneth Kullinger Harivägen 45 070-5340700
 Sten Halseth Havsbandsvägen 23 070-5435606
 Anna Roland Uddvägen 11 070-2146897
 Caroline Bengtsson Havsbandsvägen 18 070-2194695
 Daniel Holmqvist Havsbandsvägen 32 070-6556269
 Märit WalfridssonFinnstigen 19 070-5341363
 Bernt Persson Harivägen 59 070-8647906


Inom styrelsen så finns följande ansvarsfördelning. Kontakta gärna dessa personer om du har frågor/funderingar inom deras ansvarsområden:

 Ordförande Kenneth Kullinger
 Vice ordförande Sten Halseth
 Sekreterare Anna Roland
 Vägar Sten Halseth, Kenneth Kullinger, Caroline Bengtsson
 BadetDaniel Holmqvist
 Markområdet Kenneth Kullinger
 Nyhetsbrevet Anna Roland

Styrelsen kontaktas via vår e-postadress: finnharsfjardens.vag@gmail.com

Vägarna

Policydokument för vägarna och dess underhåll finns att läsa i sin helhet här:

FVF policy för vägar.pdfBadet
Finnharsfjärdens vägförening (FVF) ansvarar också för tillsyn och skötsel av områdets badplats (Hari ga:4). Badet är beläget längst in i Finnharsfjärden (Eniro kartlänk).Här finns en långgrund barnvänlig badstrand  med både sand och gräsytor att bre ut sig på.
För att alla skall trivas på badet så finns ett antal trivselregler som bör respekteras:
 • Fordon
  • Inga motorfordon får parkeras eller användas på badplatsen, med undantag för underhållsfordon.
  • Båtar och dylika flytfarkoster får inte lägga till på badplatsen (strandkanten), inte ens för på/avstigning - anvisade platser skall användas för detta.
  • Båtar och dylika flytfarkoster får inte köras i vattenområdet mellan badflotte och stranden, eller mellan badflotte och person som badar/simmar bortom badflotten sett från stranden.
 • Renhållning
  • Avfall från medtagna varor ska när badplatsen lämnas samlas ihop och tas med tillbaka för att slängas i egen avfallsbehållare.
  • Vid fångst av fisk, lämna inte kvar fiskrens på badplatsen eller i närområdet, ta med tillbaka och släng i egen avfallsbehållare
 • Badflotte
  • Båtar och dylika flytfarkoster får ej förtöjas i eller lägga till vid badflotten eller delar av badflotten så som stege.
  • Badflotten får ej användas som på-/avstigningsplattform för vattenskotrar
  • Det är ej tillåtet att dyka från badflotten, stor risk för allvarlig personskada föreligger.
 • Djur
  • Djur är tillåtna på badplatsen, men skall hållas kopplade om andra djur eller personer vistas på eller i närheten av badplatsen.
  • Avfall från djur plockas upp och tas med för att slängas i egen avfallsbehållare.
 • Gemensamma anläggningar, föremål och utrustning
  • Badplatsens gemensamma anläggningar, föremål och utrustning ska användas och hanteras på respektfullt vis så att inte skada eller onödigt slitage uppstår.
  • Badplatsens gemensamma anläggningar, föremål och utrustning ska efteranvändande återställas till ursprungligt skick, så som du själv vill finna anläggningen, föremålet eller utrustningen
  • Badplatsens grill skall efter användande släckas med exempelvis havsvatten, även om det ser ut som att det brunnit ut.
  • Borden som finns på badplatsen får flyttas, men skall ställas tillbaka på ursprunglig plats efter användning
  • Badplatsens gemensamma anläggningar, föremål och utrustning används normalt i mån av tillgänglighet. Men de går att reservera vid exempelvis större tillställning genom att kontakta vägföreningen: finnharsfjardens.vag@gmail.com Ange datum, start- och ungefärlig sluttid. Reservationen är giltig när bekräftelse från vägföreningen är mottagen.


Marksamfälligheten Hari S:2

Marksamfälligheten Hari S:2 består av mark inom Finnharsfjärdens fritidshusområde. Marken omfattar ca 28 ha och har grovt indelats i 7 st delområden A-G. Se karta här. En strategi för dessa områden har tagits fram och sammanfattas enligt nedan:
 Område   Strategi
 A  Området utnyttjas som produktiv skog med undantag för den kil som bildas nära korset Bjurstigen-Harivägen, korset Bakvägen-Bjurstigen och ca 25 m från   tomtgränserna.
 B  Området utnyttjas som produktiv skog med undantag för avsnittet från Bjurstigen fram till vattenanläggningen samt ca 25 m från tomtgränserna.
 C  Området utnyttjas som produktiv skog med undantag för kilen mellan Brovägen och Finnharen samt ca 25 m från tomtgränserna.
 D  Hela delområdet betraktas som parkområde.  
 E  Hela delområdet betraktas som parkområde.
 F  Området ca 25 m från tomtgränserna behandlas som parkområde. Övrig mark som produktiv skog.
 G  Hela delområdet betraktas som parkområde.

Inom Hari S:2 så har fastighetsägare rätt att fälla träd som står upp till 25 m från tomtgräns. Observera att alla tomter inte gränsar mot S:2 och då gäller naturligtvis inte detta. Slyröjning är tillåtet och önskvärt nära tomter och på ytor som definierats som ”parkområde”. Med sly avses trädstammar under 9 cm i diameter. Mer om detta nedan under områdesbeskrivningar. Områden som definieras som ”produktiv skog” sköts enbart av föreningen. Vid tveksamheter om någon åtgärd är tillåten kontakta någon i vägföreningens styrelse för bedömning. 

För att områden med parkkaraktär ska bibehållas krävs regelbunden skötsel. Huvudsakligen ska röjning ske regelbundet. Det är inte nödvändigt att städa undan efter röjningen om det inta handlar om större mängder som avverkats och det ser skräpigt ut.

Här följer några riktlinjer för skötsel av parkområden:
 • Slyröjning. Röjningen får störst effekt om den genomförs kring midsommar då växtligheten varit som intensivast. På så sätt avtar tillväxten. Röjningen kan naturligtvis också göras under annan tid på året.
 • Frösådda plantor av tall och gran tas bort i samband med röjningen.
 • Enbuskar ska inte avverkas.
 • Antalet fullstora träd bör vara 50-100 st per ha, dvs 10-15 m mellan stammarna. Större trädtäthet minskar slytillväxten.
 • Viktigt att stora lövträd hålls fri från undervegetation för att trivas.
 • Om antalet fullstora träd är för stort prioriteras lövträd, dvs björk, asp, sälg före tall. Gran bör avverkas då dess grenverk kraftigt skymmer utsikten.
 • Om stamantalet är för lågt friställs lämpliga plantor att växa upp till nya träd. Prioritetsordning är asp, björk, sälg, rönn, tall. Minsta avstånd till närmsta träd är 10 m.

Avlopp

Det är varje enskild fastighets ägares ansvar att se till att man har ett avlopp som värnar miljön. En bra checklista för avlopp hittar du här: Checklista avlopp


Mera information
Årsmöteshandlingar och ytterligare allmän  information om föreningen  finns i ett dokumentarkiv som är tillgänglig via följande länk:

Föreningens hantering av personuppgifter kan ni läsa om här: 
Comments