Finnharsfjärdens vägförening

Finnharsfjärdens vägförening (FVF), som är en samfällighet, ansvarar ansvarar för tillsyn och skötsel av vägnätet i området (Hari ga:1) och områdets badplats (Hari ga:4). Dessutom ansvarar FVF för skötseln av en betydande del av områdets grönytor genom marksamfälligheten Hari s:2

Kontakt
Föreningens styrelse består av:
 Namn Adress i Finnharsfjärden Telefonnummer
 Kenneth Kullinger Harivägen 45 070-5340700
 Sten Halseth Havsbandsvägen 23 070-5435606
 Anna Roland Uddvägen 11 070-2146897
 Caroline Bengtsson Havsbandsvägen 18 070-2194695
 Daniel Holmqvist Havsbandsvägen 32 070-6556269
 Märit WalfridssonFinnstigen 19 070-5341363
 Bernt Persson Harivägen 59 070-8647906


Inom styrelsen så finns följande ansvarsfördelning. Kontakta gärna dessa personer om du har frågor/funderingar inom deras ansvarsområden:

 Ordförande Kenneth Kullinger
 Vice ordförande Sten Halseth
 Sekreterare Anna Roland
 Vägar Sten Halseth, Kenneth Kullinger, Caroline Bengtsson
 BadetDaniel Holmqvist
 Markområdet Kenneth Kullinger
 Nyhetsbrevet Anna Roland

Styrelsen kontaktas via vår e-postadress: finnharsfjardens.vag@gmail.com

Vägarna

Policydokument för vägarna och dess underhåll finns att läsa i sin helhet här:

FVF policy för vägar.pdf


Marksamfälligheten Hari S:2

Marksamfälligheten Hari S:2 består av mark inom Finnharsfjärdens fritidshusområde. Marken omfattar ca 28 ha och har grovt indelats i 7 st delområden A-G. Se karta här. En strategi för dessa områden har tagits fram och sammanfattas enligt nedan:
 Område   Strategi
 A  Området utnyttjas som produktiv skog med undantag för den kil som bildas nära korset Bjurstigen-Harivägen, korset Bakvägen-Bjurstigen och ca 25 m från   tomtgränserna.
 B  Området utnyttjas som produktiv skog med undantag för avsnittet från Bjurstigen fram till vattenanläggningen samt ca 25 m från tomtgränserna.
 C  Området utnyttjas som produktiv skog med undantag för kilen mellan Brovägen och Finnharen samt ca 25 m från tomtgränserna.
 D  Hela delområdet betraktas som parkområde.  
 E  Hela delområdet betraktas som parkområde.
 F  Området ca 25 m från tomtgränserna behandlas som parkområde. Övrig mark som produktiv skog.
 G  Hela delområdet betraktas som parkområde.

Inom Hari S:2 så har fastighetsägare rätt att fälla träd som står upp till 25 m från tomtgräns. Observera att alla tomter inte gränsar mot S:2 och då gäller naturligtvis inte detta. Slyröjning är tillåtet och önskvärt nära tomter och på ytor som definierats som ”parkområde”. Med sly avses trädstammar under 9 cm i diameter. Mer om detta nedan under områdesbeskrivningar. Områden som definieras som ”produktiv skog” sköts enbart av föreningen. Vid tveksamheter om någon åtgärd är tillåten kontakta någon i vägföreningens styrelse för bedömning. 

För att områden med parkkaraktär ska bibehållas krävs regelbunden skötsel. Huvudsakligen ska röjning ske regelbundet. Det är inte nödvändigt att städa undan efter röjningen om det inta handlar om större mängder som avverkats och det ser skräpigt ut.

Här följer några riktlinjer för skötsel av parkområden:
  • Slyröjning. Röjningen får störst effekt om den genomförs kring midsommar då växtligheten varit som intensivast. På så sätt avtar tillväxten. Röjningen kan naturligtvis också göras under annan tid på året.
  • Frösådda plantor av tall och gran tas bort i samband med röjningen.
  • Enbuskar ska inte avverkas.
  • Antalet fullstora träd bör vara 50-100 st per ha, dvs 10-15 m mellan stammarna. Större trädtäthet minskar slytillväxten.
  • Viktigt att stora lövträd hålls fri från undervegetation för att trivas.
  • Om antalet fullstora träd är för stort prioriteras lövträd, dvs björk, asp, sälg före tall. Gran bör avverkas då dess grenverk kraftigt skymmer utsikten.
  • Om stamantalet är för lågt friställs lämpliga plantor att växa upp till nya träd. Prioritetsordning är asp, björk, sälg, rönn, tall. Minsta avstånd till närmsta träd är 10 m.

Avlopp

Det är varje enskild fastighets ägares ansvar att se till att man har ett avlopp som värnar miljön. En bra checklista för avlopp hittar du här: Checklista avlopp


Mera information
Årsmöteshandlingar och ytterligare allmän  information om föreningen  finns i ett dokumentarkiv som är tillgänglig via följande länk:

Föreningens hantering av personuppgifter kan ni läsa om här: 
Comments